KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Uzaktan Eğitim

Online Eğitimde Etkili Ol

Eğitim alan kişi eğitim sektöründe ve bu sektörün dışında online konferanslar ve online görüşmelerde fark yaratacak. Online ortamlarda kendini ifade edebilmesi çok daha kolay hale gelecek. Eğitim ve eğitim dışı yaşantısında bu eğitimden elde edeceği kazanımları kullanarak kendine gerekli olan online ders ve ders dışı materyaller üretebilecek. Grup çalışmalarını online ortamda çok daha kolay yönetebilecek. Disiplinler arası çalışmalarda ve katıldığı projelerde daha az enerji harcayarak daha etkili sonuçlar elde edebilecek.

Detay

Eğitimde İnovatif Düşünceler

Öğretmenlerin mesleki yeterliklerin artırılmasıyla uzun vadede; araştıran sorgulayan, eleştiren düşünebilen, şüpheci, aynı zamanda değişen ve gelişen çağda inovatif düşünebilen, değişime açık ideal insan tipini yaratarak okul ortamının yaşam bağlantıları kurabilen bireylerin eğitimde öğretmenle öncülük etmek amaçlanmaktadır. Öğretmelerin inovatif düşünme sitemine sahip olmaları sayesinde öğrencilerin aynı zamanda digital çağın parçası haline getirilmesi amaçlanmaktadır.

Detay

SPSS İle Nicel Veri Analizi Eğitimi

Eğitim alan kişi öğrenilen temel istatistik bilgileri ile SPSS programında uygulamalar yapabilir, bilimsel araştırmaları için SPSS programından elde ettiği sonuçları yorumlayabilir ve kullanabilir.

Detay

Literatür Tarama Stratejileri

Bu eğitime katılan kişiler, web of science’ı genel olarak tanıma ve giriş yapma, web of science de literatür taraması yapma, atıf taraması yapma H-index ve yayın performansı takibi, ayrıntılı tarama yapma konularında bilgi sahibi olacaklardır.

Detay

Proje Döngüsü Yönetimi

Bu eğitime katılan kişiler, • Proje fikrinin bulunması • Proje Döngüsünün Geliştirilmesi  Giriş, Kuramsal Çerçeve ve ilgili araştırmaların yazımı • Projenin Planlanması • Mantıksal Çerçeve • Proje yöntemi • Projeye kaynak bulunması • Proje faaliyetlerin tasarlanması • Proje bütçesinin hazırlanması • İzleme ve değerlendirme • Projede Kaynakça, Özet ve Özgeçmiş yazımı • Proje yazma uygulamaları hakkında bilgi ve beceri edinirler.

Detay

Erasmus + Proje Yazma Eğitimi

Katılımcıların Erasmus Plus hibe programlarına yönelik uygun hibe programının seçimesi, projelerin hazırlanması ve yazılması fonlanan projelerin yönetimi ve değerlendirilmesi konularında yetkinliklerinin artması hedeflenmektedir.

Detay

Disleksi Eğitimi

Bu eğitim kişiye beyin sağlığı ile hayat kalitesi arasında doğrudan bir bağlantı olduğunun farkına vardırır. Bu farkındalık ile sadece Disleksi alanında değil hayatın diğer alanlarında da örneğin ebeveynlik gibi yolunda gitmeyen bir durum olduğunda öncelikle bunun beyin sağlığından kaynaklandığını bilir ve bu kaynak nedenden hareketle çözüm yolları bulmaya başlar.

Detay

Transaksiyonel Analiz ile Koçluk Eğitimi

Transaksiyonel Analiz, teorik ve felsefi olarak, insanın psikolojik yapısını açıklamak ve yorumlamakla birlikte insanlar arası ilişkilerin analiz edilebilmesi için bir alt yapı sunmaktadır. Böylece eğitimi alan birey; Okullarda eğitimin daha verimli hale getirilmesinde, eğitim ve öğretimin kalitesinin yükseltilmesinde, Sosyal organizasyonlarda başarıyı arttırmak için (Sanayi ve endüstri kuruluşlarında, hizmet sektöründe, ticari kuruluşlarda vb.), Yönetici ve lider eğitiminde, Self Terapi’de(Kendi kendini sağaltma) Ve ilişki Koçluğunda bu yeni bilgileri kullanabilir.

Detay

Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımı

Bu eğitim ile gündelik hayatta çok etkin bir biçimde kullanılmakta olan sosyal ağların eğitimde nasıl kullanılacağı öğretmenlere ve öğretmen adaylarına uygulamalı bir biçimde aktarılacaktır.

Detay

Üreten Çocuklar Atölyesi

Eğitim alan kişi eğitim sektörünün dışında ise ev yaşantısında çocukları ve iş sektörü ile, eğitim sektöründe görev yapıyor ise öğrencileri ile bu eğitimden elde edeceği kazanımları kendi ve çocuklarının gelişiminde disiplinler arası çalışmalarda kullanabilecektir.

Detay

Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi

Eğitim sonunda, eğitim sektöründe çalışan/çalışacak olan kişilerin mesleki gelişimlerine bu eğitim programı önemli katkılar sunacaktır. Değerler ve eğitimi konusu sadece belli branş öğretmenlerini ilgilendirmemektedir. Tüm öğretmenlerin bilmesi ve kendilerini bu konuda geliştirmeleri gerekmektedir.

Detay

TEKNOKUL

Teknolojinin hızlı gelişimi ile eğitim sektörü bir değişim ve dönüşüm içerisindedir. Bu paket ile öğrencilerin teknoloji yeterliklerini artıracak ve onların teknoloji okuryazarı olmalarını sağlayacak etkinliklerin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Detay

Akran Zorbalığı ve Empati Eğitimi

Eğitim alan kişi zorbalık, zorbalık türleri ve empati hakkında farkındalık geliştirip kendini zorbalığa karşı koruyabilecek beceriler geliştirip hem de neden zorba olunmamalı hakkında empati bilinci geliştirebilecektir.

Detay

Modern Toplum Velileri

Bu eğitimi alan ebeveyn; - Modern toplumun getirdiği değişimleri, - Kendi çocuklukları ile 21. Yüzyıl çocukluğu arasındaki farkları, - Kuşaklar arasındaki değişimi, - 21. Yüzyıl çocuklarının genel özelliklerini, - 21. Yüzyıl çocukları ile doğru iletişimi, - Çocuk gelişim dönemlerinde teknolojik aletlerin ve dijital medyanın rolünü, - Çocukların doğru teknoloji kullanma becerilerini geliştirmek için ebeveynlerin yapması gerekenleri ve alması gereken önlemleri kavrayacaktır.

Detay

Bilimsel Süreç Becerileri

Eğitim sonunda, eğitim sektöründe çalışan/çalışacak olan kişilerin mesleki gelişimlerine bu eğitim programı önemli katkılar sunacaktır. Değerler ve eğitimi konusu sadece belli branş öğretmenlerini ilgilendirmemektedir. Tüm öğretmenlerin bilmesi ve kendilerini bu konuda geliştirmeleri gerekmektedir.

Detay

Çocuklar İçin Felsefe (P4C) Uygulayıcı Eğitimi

Eğitim alan kişi eğitim sektörünün dışında ise ev yaşantısında çocukları ile, eğitim sektöründe görev yapıyor ise öğrencileri ile bu eğitimden elde edeceği kazanımları çocuklarının gelişiminde disiplinler arası çalışmalarda kullanabilecektir. Öğretmenler çeşitli uyaranlarla çocuklarla felsefe yapmayı öğrenecek, P4C’yi dersleriyle ilişkilendirerek kullanabileceklerdir

Detay

Zor Duygularla Baş Etme Eğitimi

Eğitim alan kişi modern çağ insanının en zor baş ettiği duygular olan stres, öfke, nefret, kıskaçlık ve kaygı hakkında farkındalık kazanıp bu duygularla sağlıklı başa çıkma teknikleri geliştirip kişisel gelişimine katkıda bulunmuş olacaktır. Duygusal gelişime yapılan her yatırım kişinin kendiyle ve çevresiyle olan ilişkilerini yeniden düzenleyebilmesini sağlar.

Detay

Stem Uygulayıcı Eğitimi

Eğitim alan kişi 21. yy. becerilerini geliştiren STEM ders tasarımları yapabilir. Gerçek yaşam problemlerini içeren müfredat temelli senaryolar oluşturabilir. Eğitim sektörünün dışında ise ev yaşantısında çocukları ile, eğitim sektöründe görev yapıyor ise öğrencileri ile bu eğitimden elde edeceği kazanımları çocuklarının gelişiminde disiplinler arası çalışmalarda kullanabilecektir.

Detay

Uzaktan Eğitimde Yaklaşımlar

Bu eğitim ile pandemi süreci ile önemi daha da ortaya çıkan uzaktan eğitim sürecinde, bu eğitime yeni yeni entegre olan öğretmenlere ve öğretmen adaylarına uzaktan eğitim sürecinde dikkate almaları gereken yaklaşımlar hakkında eğitim verilecektir

Detay

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Etkili Sınıf Yönetimi ve Öğretim Tasarımı Uygulayıcı Sertifika Programı

Eğitim alan kişi eğitim sektörünün dışında ise ev yaşantısında çocukları ile, eğitim sektöründe görev yapıyor ise öğrencileri ile bu eğitimden elde edeceği kazanımları çocuklarının gelişiminde disiplinler arası çalışmalarda kullanabilecektir. Öğretmenler çeşitli uyaranlarla çocuklarla felsefe yapmayı öğrenecek, P4C’yi dersleriyle ilişkilendirerek kullanabileceklerdir.

Detay

Fen ve Matematikte Uzaktan Eğitim Serisi (12 Modül)

Katılımcılar hem GEMS (Fen ve Matematikte Büyük Buluşlar) öğretmen kılavuzlarının uygulama aşamalarını öğrenerek hem de uzaktan eğitimde etkin ve etkileşimli ders tasarımı üzerine yoğunlaşarak günümüz koşullarında ders içeriklerini zenginleştireceklerdir.

Detay

Teknogretmen

Bu eğitimi alan öğretmen ya da öğretmen adayı; - STEM uygulamaları, - Yapay zeka, - Güvenli internet kullanımı, - Endüstri 4.0, - Podcast, Wiki, Blog oluşturma, - Eğitimde Web Teknolojilerini kullanma konusunda kazanımlar elde edecektir.

Detay

Yaratıcı Drama Eğitimi

Eğitim sonunda, eğitim sektöründe çalışan/çalışacak olan kişilerin mesleki gelişimlerine bu eğitim programı önemli katkılar sunacaktır. Yaratıcı drama konusu sadece belli branş öğretmenlerini ilgilendirmemektedir. Tüm öğretmenlerin bilmesi ve kendilerini bu konuda geliştirmeleri gerekmektedir.

Detay

Eğitim Teknolojileri ile Farklılaştırılmış Eğitim

Farklılaştırılmış eğitim ve eğitim teknolojilerine dair temel bilgileri kendi branş alanlarında nasıl uygulayacakları konusunda farkındalık yaratacaktır. Eğitimciler için özellikle pandemi sürecinde artık bir ihtiyaç olan uzaktan eğitim ile ilgili bazı teknik ve dijital araçlar öğrenerek kendi sanal sınıflarında uygulayabilecekleri yöntem ve teknik repertuvarına sahip olacaklardır.

Detay

Ebeveynlik Yolculuğum Eğitimi

Eğitim alan ebeveyn – kendimizi tanımak - Çocuklarımızı duygusal anlamda tanımak - Çocuklarla işbirliği - Disiplin oluşturma - Oyunun hayatımızdaki yeri - Kendi ihtiyaçlarımızı fark edebilmek konularında farkındalık geliştirip kendini ve çocuğunu gözlemleyerek daha sağlıklı ilişkiler geliştirebilecektir.

Detay

Değerler Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar

Eğitim sonunda, eğitim sektöründe çalışan/çalışacak olan kişilerin mesleki gelişimlerine bu eğitim programı önemli katkılar sunacaktır. Değerler ve eğitimi konusu sadece belli branş öğretmenlerini ilgilendirmemektedir. Tüm öğretmenlerin bilmesi ve kendilerini bu konuda geliştirmeleri gerekmektedir.

Detay

Montessori Eğitimi

Montessori eğitimi temelde kişiliğin oluşumu üzerinde durmaktadır. Maria Montessori bunu açıkça şu şekilde ifade etmektedir: “Eğitimde metot değil, insan kişiliği göz önüne alınmalıdır.” Çocuk, özeldir, tektir. Kendine has bir varlıktır. Çocuk etrafındaki maddesel dünyayı absorbe eder, gelecekte yetiştireceği kişi modelini biçimlendirir. “Çocuk, insanların mimarıdır.” Bu mimarlar farkında olmadan içlerindeki inşa planına uyarak kendi ritimleri doğrultusunda kendilerini geliştirmeye çalışırlar. Bu gelişime yetişkinler etki edemezler çünkü onlar inşa planını bilmemektedirler. Ancak, bir yetişkinin zamansız müdahalesi ya bu inşa planını tahrip edebilir ya da yanlış bir yöne yönlendirebilir. Montessori Eğitiminin temel taşlarından birisi hazırlanmış çevredir. Çocuklar hazırlanmış çevredeki Montessori materyallerinden, bireysel ilgi ve eğilimine göre bağımsız olarak seçim yaparlar. Montessori okullarında çocuklar, istedikleri materyalle, istedikleri zaman, istedikleri yerde calışırlar. Çocuklara istedikleri kadar tekrar etme imkanı sunulur. Erken öğrenen yeni bir çalışmaya geçebilecektir, çünkü öğrenmede herkesin farklı bir ritmi vardır. Materyallerdeki hata kontrolü çocuğun kendi hatasını bulmasıyla gerçekleşir. Başka birinden uyarıya, onaya ve düzeltmeye gerek kalmaz. Kendi kendisini düzeltmesine olanak sağlar. Böylece yetişkinden bağımsızlaşmak doğal olarak gerçekleşir. Çocuğun güçlü bir karakterde yetişmesini sağlamak için “bir bakıma fiziksel ve ruhsal bir hijyene” ihtiyaç vardır. Bu durumda yetişkinlerin görevi çocuğun içindeki yeteneği ve gizil gücü uyandırmak ve onları gelişim sürecinde desteklemektir. Montessori okullarında çocuklar, istedikleri materyalle, istedikleri zaman, istedikleri yerde calışırlar. Dolayısıyla Montessori yönteminin özü, çocuğa önceden hazırlanmış bir çevrede kendi kendini geliştirebileceği şekilde hareket ve faaliyet özgürlüğü tanımayı amaçlayan, kendi kendine oluşan ve gelişen bir yöntem ve sistem anlayışıdır. “Çocuğa hazırlanmış bir çevrede, çocuğun kişiliğini oluşturması için özgürlük tanıyan, kişiliğinin gelişim sürecini destekleyen, çocuğun kendi onuru içerisinde bireyselleşmesi ve sosyalleşmesini ciddiye alan, bireye özgü adil bir eğitimdir.

Detay

Eğitimde Koçluk Uygulamaları Eğitimi

Eğitimde Koçluk uygulamaları Programımızda Hayat bir yolculuktur felsefesi ile;  Bu yolculukta nereye gitmek istiyoruz?  Hangi hedeflerimiz var?  Bu hedeflere nasıl ulaşacağız?  Hangi beceri ve yetkinliklerimiz var? İşte, tüm bunları keşfetme yolculuğumuzda bazen yardımcı bir yol arkadaşına ihtiyaç duyarız. Net amaç ve niyetlerimiz olmadığında ya yola hiç çıkmayız ya da pusulasız ve dümensiz giden bir gemiye benzeriz. Rüzgar nereye sürüklerse bizi, o yöne doğru sürükleniriz. İşte tam da bu noktada hem kendimizi tanımak, hangi beceri ve yetkinliklere sahip olduğumuzu bilmek ve geliştirmek temel amacımız…

Detay

Reggio Emilia Yaklaşımı Eğitimi

Eğitimin Hedefi: Reggio Emilia Yaklaşımı’yla ilgili teorik bilgi edinme, Diğer Altarnatif sistemler ile karşılaştırılması Projeler nasıl doğar, nasıl gelişir nasıl sonuçlandırılır?

Detay

Pandemi Sorumlusu Eğitimi

Programın amacı: Dünya’da ve Ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olan pandemilere yönelik alınması gereken önlemler konusunda eğitim vererek, pandemide farkındalık yaratmak ve pandeminin yayılımının kontrol altına alınmasına katkıda bulunmaktır.

Detay

Kişisel İmaj Yönetimi

Her birimizin bir imajı ve bu imajı oluşturan birçok öğe vardır. Sözlü ve sözsüz iletişim yani beden dili, dış görünüm, düşünme, dinleme, sunum ve yazım tarzı, kişisel birikimler, özgüven ve gelişim karşısındaki duruş bu öğelerin başındadır. Bu eğitimde var olan imajınızı keşfetmeyi öğrenirken, yarattığınız imajınızı korumayı ve gerek çevrenizle gerek iş hayatınızla bu imajı birleştirmeyi ve kullanmayı öğreneceksiniz. İçerik: İlk izlenim Olumlu ilk izlenim için ipuçları Kişisel İmaj İmaj yapıcılar ve imaj kırıcılar İmaj yönetimi Kişisel imaj ve kurumsal imaj entegrasyonu Dış görünüm ve giyim imajımızı ne kadar ve nasıl etkiliyor? Stil ve moda Renkler ve üzerimizdeki etkileri Giyimde renk kuralları Vücut tipleri ve analizi

Detay

İş Mükalatlarında Etkili İletişim

MÜLAKATLARDA BAŞARILI OLMA ve ETKİLİ MÜLAKAT TEKNİKLERİ EĞİTİMİNDE: Mülakatlarda kullanmanız gereken dil ne olmalıdır, beden dili nasıl kullanılır, profesyonel ve etkili beden dili kullanırken samimiyetsiz ve itici görünmemenin yolları nelerdir, samimi ancak bir o kadar da mesafeli bir mülakat süreci nasıl olmalıdır, mülakat öncesindeki ve sonrasındaki hazırlıklar nasıl yapılır, mülakat sırasında yapılan en yaygın ve en büyük yanlışlardan nasıl kaçınılır, zor sorular nasıl cevaplanır, stres mülakatları nasıl aşılır, heyecan dost mudur düşman mıdır, nefes teknikleri mülakatta işe yarar mı, mülakat heyeti ile nasıl iletişim kurulur, mülakatta etkili iletişim nasıl olur, aday olarak hangi soruları sormak doğrudur gibi birçok konuda doğru, etkili ve hayalini kurduğunuz işi size yaklaştıracak bir mülakat geçirmeniz için gerekli bilgileri ve uygulamaları sunan kıymetli bir eğitim içeriği sizleri bekliyor.

Detay

Süt Artırma Teknikleri Eğitimi

Türkiye'de ilk emziren anneler ve anne adayları için Uluslararası Kurul Sertifikalı Emzirme Danışmanı KTO Karatay Üniversitesi Ebelik Bölüm Başkanı Prof..Dr. Güliz ONAT tarafından hazırlanan uzaktan eğitim programı

Detay