KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Yönetmelik

KARATAY ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARSEM)YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini

d) Müdür: Merkez Müdürünü,

e) Müdür Yardımcısı: Merkez Müdür Yardımcısını,

f) Rektör: Karatay Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: Karatay Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; üniversitenin mezunları ile mensuplarının ve toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim süreçlerinde yer almaları için ihtiyaç duyulan her alanda eğitim programları düzenleyerek Üniversite personeli ve öğrencilerinin, çeşitli meslek grubu mensuplarının ve diğer bireylerin bilgi ve becerilerini arttırmak, mesleki kariyerlerini desteklemek amacıyla kurslar, seminerler, çalıştaylar, konferanslar ve sempozyumlar düzenlemek, danışmanlık hizmetleri sunmaktır. Gerek ulusal ve/veya uluslararası mesleki yeterlilik kapsamında merkez yönetim kurulunca belirlenecek alanlarda mesleki sınav ve personel belgelendirmesi yapmak ve Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek, Türkiye’nin kalkınmasına hizmet vermektir.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör ve ulusal ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,

b) Bilimsel bilgiyi yetişkinlerle ve kurumlarla paylaşarak ve kuramsal bilgiyi uygulama ile bütünleştirerek toplum yararına sunmak ve bu süreçleri geliştirerek bireysel ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak,

c) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, kurslar, sertifika programları, seminerler, sempozyumlar, konferanslar, eğitim fuarları, zirve etkinlikleri ve her türlü bilimsel toplantıları planlamak ve düzenlemek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve bu alandaki Üniversite olanaklarının tanıtımını yapmak; ayrıca bu tip etkinliklerin altyapı çalışmalarıyla ilgili gerekli malzeme, araç-gereç temini ve koordinasyonunu sağlamak; ulusal ve uluslararası işbirliği oluşturmak,

d) Öğrencilerin yanı sıra, sanayi ve hizmet kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak, uzmanlık alanını kapsayan eğitim ve sertifika programları sunmak, böylelikle bireylerin iletişimde, yönetimde ve organizasyonda, sosyal yetilerde, mesleki becerilerde yeterli donamına ve mesleğe sahip olmalarını sağlamak,

e) Üniversite bölümlerinin bağlantılı olduğu diğer programlar konusunda öğrencilerin yetişmesini sağlamak,

f) Üniversite bölümlerine destek olacak alanlarda yapılacak sertifika programları, kurslar, seminerler ve her türlü eğitim, kültür, sanat etkinlikleri ile öğrencileri çoklu becerilerle donatmak,

g) Tam donanımlı insan gücünü yetiştirmek için gerekli eğitim çalışmaları yapmak,

ğ) Merkezin amaçları doğrultusundaki tüm etkinliklerini; yaşam boyu öğrenme, meslek içi eğitim, kurumlara eğitim, sertifika programları, önceden programlanmış seminerler, çeşitli kesimlere konferanslar gibi yollarla gerçekleştirmek,

h) Kamu kuruluşlarıyla temas ederek, münferiden ya da onlar adına yetkilendirilmiş eğitim ve/veya sınav-belgelendirme merkezi olmak,

ı) Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatı hükümlerine göre seçilen alanlarda personel belgelendirme kuruluşu ve/veya eğitim merkezi olmak,

i) Mesleki ve bireysel eğitimi içeren her türlü eğitim programları ve/veya seminerler, kurslar, sertifika programları, konferanslar ve zirve etkinlikleri planlamak, düzenlemek ve bu maksatla birlikler veya firmalar ile ulusal ve/veya uluslararası işbirlikleri gerçekleştirmek,

j) Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde açılabilecek her türlü eğitimsel, kültürel ve sanatsal etkinlikleri gerçekleştirmek ve bu anlamda işbirliğinde bulunmak,

k) Gerekli görülen yerlerde Merkeze bağlı şube açmak ve/veya şube kapatmak,

l) Merkezin faaliyetlerini yurt dışında yaygınlaştırmak maksadıyla çalışmalar yapmak, bu maksat ile şubeler açmak; kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak olmak veya üye olmak, yurt dışında açılacak Üniversitelerin danışmanlığını yapmak, kurucusu veya kurucu ortaklarından olmak,

m) Merkezin belirlediği standartlara uygun faaliyet göstermek isteyen Üniversite dışı çalışma birimlerinin denetimini yapmak ve akreditasyonunu vermek,

n) Akademisyenlerin resmi ya da özel-tüzel kişiliklere verebilecekleri danışmanlık ve benzeri tüm hizmetler için eşleştirmeler yapmak ve bunları organize etmek,

o) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu,

b) Müdür,

c) Danışma Kurulu.

Yönetim kurulu

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu, Başkanın atayacağı 4 üye ve Rektör veya Rektörün görevlendireceği 1 (bir) üye olmak üzere toplam 5 (beş) üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri arasından bir yönetim kurulu başkanı ve bir başkan yardımcısı seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi Mütevelli Heyet Başkanının görev süresi ile aynıdır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Üst üste üç kez mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararıyla sona erer. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan üye yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri seçildiği usullerle görevden alınır.

(2) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez, üyelerinin salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır. Gerek görülmesi halinde Yönetim Kurulu Başkanının veya yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun davetiyle olağanüstü toplanabilir. Tüm kararlar toplantıya katılanların/yönetim kurulu üyelerinin oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulu; Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a)  Merkez yönetimi ve faaliyetleri konusunda kararlar almak,

b) Merkez faaliyetleriyle ilgili konularda eğitim programları, konferanslar, seminerler vb. alanlarda programlar hazırlatmak, araştırma konularında yayınlar yapılmasını sağlamaktır.

c) Gerekli gördüğü hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda geçici çalışma grupları kurmak, bunların faaliyet konularını belirlemek ve denetimlerini yapmak.

d) Kurs, staj, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda işbirliği yapılacak Üniversite birimleri, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik esasları tespit etmek.

         e) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve gerekli tedbirleri almak.

         f) Program ve önerileri değerlendirmek, bu programların açılıp açılamayacağına karar vermek.

g) Yönetim Kurulu faaliyet raporlarını üç aylık periyotlar halinde Mütevelli Heyet Başkanlığı’na sunmak.

h) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirler.

ı) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmak.

i) Merkezi temsil etmek.

Müdür

MADDE 10 – (1) Müdür, Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyeti Başkanının onayıyla aşağıda belirtilen özellikleri haiz kişiler arasından görevlendirilir.

a) Tük vatandaşı olmak,

b) Askerlikle ilişiği bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak.

ç) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı, zihinsel veya bedensel engeli bulunmamak,

 (2) Müdürün çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Müdürde aranan şartları haiz kişiler arasından müdür yardımcıları Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilebilir. Müdürün görevi herhangi bir nedenle sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan bir gün fazla olması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür atandığı usulle görevden alınır.

Müdürün görevleri

Madde 11- (1) Müdür Yönetim Kurulu Toplantılarına ve Danışma Kurulu toplantılarına katılır, sözlü ya da yazılı teklif/görüş sunar ancak oy kullanmaz.

Müdürün görevleri şunlardır;

a) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve onayladığı çalışma programlarını uygulamak, açılan programların yürütülmesini sağlamak,

b) Her yılın Ağustos ayı sonuna kadar gelecek yılın planlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,

c) Her ay bir önceki ayın faaliyet raporlarını hazırlayıp olağan Yönetim Kurluna sunmak,

ç) Her yılın Eylül ayının sonuna kadar bir önceki yıla ait faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

d) Yönetimi altındaki birimleri, şubeleri Merkezin amaçları ve yönetim kurulu kararları doğrultusunda yönetmek; birimler arasında koordinasyon sağlamak; birimler arası sevk ve idariyi sağlamak,  birimlerin denetimini yapmak ve sonucu Yönetim kuruluna sunmak,

e) Alt organların görevlerini ve personelin görevlerini belirlemek; faaliyetlerle ilgili gerekli dokümanları onaylamak/imzalamak, uygulamaya koymak ve bu dokümanların gerekli birimlere dağıtılmasını sağlamak,

f) Üniversitenin fakülteleri, enstitüleri, yüksekokulları, araştırma merkezleri, koordinatörlükleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerinde uygulanan, Merkeze ilişkin programlar ve faaliyetlerle ilgili işbirliğini geliştirmek ve koordinasyonunu sağlamak,

g) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak, yönetim kurulu onayından sonra ulusal ve uluslararası düzeyde görüşmeler yapmak; projeler hazırlamak veya hazırlatmak; proje önerilerinde bulunmak; uluslararası kuruluşlarla ve/veya yetkili kişilerle işbirlikleri geliştirmek,

ğ) Eğitim programlarının başarıyla ve Merkezin amacına uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak,

h) Merkeze gelen istek ve şikâyetleri, proje geliştirme faaliyetleri doğrultusunda değerlendirmek ve analiz etmek; gerekli görülen düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak, takibini gerçekleştirmek,

ı) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna ve başkana sunmak,

i) Personelin, atama terfi, ödüllendirilme ve cezalandırılması konusunda Yönetim kuruluna teklifte bulunmak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim kurulu tarafından üniversite akademik personeli arasından en az 7 (Yedi) üye olmak üzere atanır. Danışma kurulunun görev süresi Yönetim kurulununki kadardır. Danışma kurulu üyeleri atandıkları usulle görevlerinden alınır.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması için değerlendirmeler yapmak, raporlar hazırlamak,

b) Sürekli eğitim faaliyetleri konularında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak,

c) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda Yönetim Kuruluna gerekli bildirimlerde bulunmak,

ç) Merkezin bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları çerçevesinde görüş ve önerilerini sunmak.

d) Her yılın Ağustos ayının ilk haftasının son iş gününün mesai bitimine kadar, Danışma Kurulu üyeleri kendi bulundukları birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve bir sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir rapor halinde merkez müdürüne teslim eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu bu yetkisini veya yetkisinin bir kısmını Müdüre veya yönetim kurulundan seçeceği kişi ya da kişilere devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Merkez Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Merkez Yönetim Kurulu Kararları uygulanır.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikle, 17/06/2016 tarihli ve 29745 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.