KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Konkordato Komiserliği Eğitimi Sertifika Programı

Eğitim Şartı

En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak

Programa Kimler Katılabilir:

Konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır

Türk vatandaşı olmak

Tam ehliyetli olmak

En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak

İflas etmemiş olmak

Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı konkordato komiserliği görevine son verilmemiş olmak

Görevlendirildiği tarih itibarıyla disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklanmamış olmak

Kamu hizmetinden yasaklı olmamak

Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, konkordato komiserliğini yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak

Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak

Konkordato Komiserliğine ilişkin Resmi Gazete ilanı için Tıklayınız.

Eğitim İçeriği

I. KONKORDATO KAVRAMI VE TÜRLERİ
II. ADİ KONKORDATO USULÜ

A. Konkordato Aşamaları

B. Konkordatoya Başvurulabilecek Kişiler

C. Konkordato Türleri

D. Konkordatonun Amacı

C. Konkordato Başvurusunda Yetkili ve Görevli Mahkeme         

D. Konkordato Başvurusu Yapılırken Mahkemeye Verilmesi Gereken Belgeler

  1. Konkordato Ön Projesi
  2. Borçlunun Malvarlığı ve Mali Durumunu Gösterir Belgeler, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Nihai Bilanço ve Ara Bilançolar   
  3. Alacaklıları, Alacak Miktarlarını ve Alacaklıların İmtiyaz Durumunu Gösterir Tablo
  4. Alacaklıların Eline Konkordatoda ve Borçlunun İflası Halinde Geçecek Miktarı Karşılaştırmalı Olarak Gösteren Tablo   
  5. Bağımsız Denetim Kuruluşları Tarafından Hazırlanan Finansal Analiz Raporları   

III. KONKORDATO BAŞVURUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

IV- GEÇİCİ MÜHLET

A. Geçici Mühlet Kararı Verilmesinin Sonuçları

1- Borçlunun Malvarlığının Korunması için Gerekli Tedbirler Alınması

2- Takiplerin Durması ve Yeni Takip Yapılamaması

3- Geçici Komiser Atanması ve Geçici Komiserin Görevleri

B. Geçici Mühlet İçerisinde Alacaklıların Hakları

V. KONKORDATO KOMİSERİ

A-  Komiserin Nitelikleri

B- Konkordato Komiserinin Yasaklılık Sebepleri Ve Yasak İşler

C- Konkordato Komiserliğinden Kaçınma Ve Ayrılma Sebepleri

D- Konkordato Komiserinin Yükümlülükleri

E- Konkordato Komiserinin Bilgi Ve Belge Temini İle İletişimi

F- Konkordato Komiserliğine İlişkin Özel Sicil

VI. KESİN MÜHLET

A- Kesin Mühletin Süresi

B- Alacaklılar Kurulu

C- Kesin Mühletin Kaldırılması

D- Konkordato Talebinin Reddi ve İflasın Açılması

E- Kanun Yolları

F- Kesin Mühletin Sonuçları

1- Adi Alacaklılar Açısından Sonuçları

2- Rehinli Alacaklılar Açısından Sonuçları

3- Borçlu Açısından Sonuçları

4- Sözleşmeler Açısından Sonuçları

5- Komiser Açısından Sonuçları

G- Konkordato Projesinin Hazırlanması ve Alacaklılara Bildirilmesi

H- Alacaklılar Toplantısı

1- Alacaklılar Toplantısına Davet

2- Projenin Kabulü için Gerekli Çoğunluk

VII- KONKORDATONUN MAHKEME TARAFINDAN TASDİKİ

A- Konkordato Projesinin Mahkeme Tarafından İncelenmesi

B- Konkordatonun Tasdiki Şartları 

C- Konkordatonun Tasdiki Kararı, Kapsamı ve İlanı

D- Rehinli Malların Muhafaza Ve Satışı İle Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi

E- Konkordatonun Tasdik Edilmemesi Ve Borçlunun İflâsı

F- Kanun Yolları

G- Çekişmeli Alacaklar Hakkında Dava

VIII- KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ

IX- KONKORDATONUN FESHİ

UYGULAMADA KONKORDATO

-Konkortado Komiserinin  Nitelikleri

-Geçici Konkordato Komiserinin Tayini,Yetki Ve Sorumlulukları

-Geçici Mühlet Konkordato Komiserin Görevleri

-Geçici Mühlet Yapılacak İşlemler

-Geçici Mühlet Hazırlanacak Raporlar

-Kesin Mühlet Süresi Açısından Atanan Konkordato Komiserinin Yetki Ve Sorumlulukları

-Kesin Mühlet Yapılacak İşlemler

            -Alacaklıların,Alacaklarını Bildirmeye Davet Edilmesi

            -Bildirilen Alacaklar Konusunda Borçlunun Beyanının Alınması

            -Borçlunun Mallarının Defterinin Tutulması

            -Komiser Tarafından Alacaklılar Toplantısınındüzenlenmesi

            -Konkordatonun Tasdiki İçin Karar Nisabı Ve Karar İçin Dosyanın Mahkeye Sunulması

-Alacaklar Kurulu

-Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları

-Kesin Mühletin Borçlular Bakımından Sonuçları

-Borçlu Aleyhine Açılmış İhtiyati Haciz Ve İhtiyati Tedbir Kararları Açısından Sonuçları –Uygulama Sonuçları

-Faiz Ve Takas Açısından Sonuçları-Uygulama Sonuçları

-Müstakbel Alacaklar Ve Konusu Para Olmayan Alacaklar Sonuçları-Uygulama Sonuçları

-Konkordatonun Tasdiki-

 

 

 

 

 

Başvuru Yap