KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

YÖNETİCİ KOÇLUĞU EĞİTİMİ (YÜZYÜZE)

1. MODÜL: KENDİNLE TANIŞ

· Modülün Özü: “İlim ilim bilmektir ilim kendin bilmektir”. Yunus Emre

· Modülün Süresi: 16 saat

· Modülün Amacı:

¨ Bir bilimsel disiplin olarak koçluğun ne olduğunu ifade etmek.

¨ Aktif dinleme, açık ve sağlıklı iletişim, güçlü soru sorma ve takdir etmek yetkinliklerini benimsetmek.

¨ Katılımcıları değerlerini, mizaç ve kişiliklerini, öğrenme stillerini öğrenerek aslında kendilerini tanımaya davet etmek.

¨ İnsanların yalnız görünen tarafları ile değil görünmeyen hatta fark edilmeyen taraflarının da olduğunu katılımcılara göstermek.

¨ Katılımcıların kendilerini merkeze alarak bireysel içsel yolculuklarını yapmalarına ve öz farkındalık geliştirmelerine yardım etmek.

· Modülün İçeriği:

¨ Koçluk Nedir? Ne Değildir?

¨ Koçun Temel Yetkinlikleri ve Güven İlişkisi Kurarak Bunu Devam Ettirme

¨ Koçluk Hizmeti Almak Danışanlara Hangi Katkıları Sağlar?

¨ Koçluk Görüşmesinin Tasarımı

¨ Aktif, İsteyerek ve Merakla Dinleme

¨ Sağlıklı ve Açık İletişim Kurma

¨ Soru Sormanın Gücü, Güçlü Sorular

¨ Takdir Etme

¨ Susturamadığımız İç Sesimiz-Sabotajcı

¨ Değerlerin Koçluktaki Önemi

¨ Zirve (Doruk) Deneyimi

¨ Kişilik Tipleri

¨ Mizaç Tipleri (Enneagram)

¨ Öğrenme Stilleri (Temsil Sistemleri)

· Modülün Kazandırdıkları: Katılımcılar;

¨ Koçluk disiplinini tanır.

¨ Önyargısız ve açık iletişim yetkinliğinin bireylerin sosyal zekalarının artacağını bilir.

¨ Kendini tam ifade etme becerilerini geliştirir.

¨ Güçlü ve derin öz farkındalık oluşturmayı öğrenir.

¨ Kendini tanıyan bireylerin özgüvenlerinin artacağını kavrar.

2. MODÜL: DOYUM

· Modülün Özü: “Başka bir insanın hakikati, onun sana açıkladığı şeyde değil, açıklayamadığı şeydedir. Onu anlamak istersen, söylediğine değil, söylemediğine kulak ver”. Halil Cibran

· Modülün Süresi: 16 saat

· Modülün Amacı:

¨ Transaksiyonel Analizi temel alarak danışanla iletişim kurmayı anlamak.

¨ Davranışların altında yatan sebeplere dair farkındalık oluşturmak.

¨ Bireylerin aktüel performanslarının potansiyel performansa dönüşmesinin önündeki engeller ve yaşam amacının netleşmesini sağlamak.

· Modülün İçeriği:

¨ Temas İletileri

¨ Transaksiyonel Analizin Koçlukta Kullanılması

¨ Benlik Durumları ve İletişim Teorisi

¨ Benlik Durumlarının Koçlukta Kullanılması

¨ Yaşam Pozisyonları

¨ Steven Karpman’ın Drama Üçgeni ve Psikolojik Oyunlar

¨ Yansıtma, Özetleme, Netleştirme, Meydan Okuma

· Modülün Kazandırdıkları: Katılımcılar;

¨ Farklı kişilerle etkili iletişim kurmayı öğrenir.

¨ Kişisel bariyerlerin ve potansiyelinin farkına varmaya çalışır.

¨ Konfor alanını tanımlayabilir.

¨ Seçenek oluşturma ve beyin fırtınası yöntemlerini öğrenir.

¨ İstekleri hedefe dönüştürme, eylem stratejileri belirleyebilme konusunda kazanım sağlar.

3. MODÜL: KOÇUN ODAĞI

· Modülün Özü: “Var mısın ki yok olmaktan korkuyorsun?” Farabi

· Modülün Süresi: 16 saat

· Modülün Amacı:

¨ Koçun koçluk ilişkisi içinde baskın karakter olmadan varlığını hissettirmesini anlamak.

¨ Yaşam amacını sorgulatmak ve farkına varılmasını sağlamak.

¨ Yargılayıcı zihni modellemeden anlayan ve öğrenen modellemeye geçmek.

¨ Koçluk araçlarını tanımak ve kullanmak.

¨ Katılımcıların tüm koçluk araçlarını bir gerçek koçluk konusu içinde kullanmalarını sağlamak ve geri bildirim vermek.

· Modülün İçeriği:

¨ Koçun Varlığını Hissettirmesi

¨ Yaşam Amacını Sorgulamak

¨ Kişisel SWOT Analizi

¨ Farkındalık ve Sorumluluk İlişkisi

¨ Pişmanlıklar ve Mutsuzluğu İncelemek

¨ Olumsuz İnançların Farkına Varmak ve Yaşamdan Çıkarmak

¨ Geri Bildirimin Önemi ve Johari Penceresi’nden Geri Bildirim

¨ Metaforların Kullanılması

¨ Algılama Biçiminin Değiştirilmesi

¨ GROW Tekniği ile Mevcut Durum Analizi

· Modülün Kazandırdıkları: Katılımcılar;

¨ Danışanın farkındalık yolculuğunda koçun kendi varlığını baskın bir karakter olmadan nasıl hissettireceğini öğrenir.

¨ Yargılayan ilişki yerine anlama ve öğrenme odaklı ilişkiyi tasarlamaya çalışır.

¨ Önemli koçluk araçlarını öğrenir.

4. MODÜL: YOL ARKADAŞLIĞI

· Modülün Özü: “İyi dostu olanın aynaya ihtiyacı yoktur”. Mevlâna Celaleddin Rumi

· Modülün Süresi: 16 saat

· Modülün Amacı:

¨ Koçluk yetkinliklerini kullanarak koçluk seans kurgusunu yapmak.

¨ Koçluk araçlarının birbiri ile anlamlı entegrasyonunu sağlamak.

¨ Doğru ve yanlış koçluk davranışlarını ifade etmek.

¨ Koçluk meslek ahlakını tartışmak.

¨ Katılımcıların tam bir seans örgüsü içinde koçluk yapmalarını sağlamak ve yaptıkları koçluğa geri bildirim vermek.

· Modülün İçeriği:

¨ Koçluk Yetkinlikleri ile Koçluğu Sanata Dönüştürmek (Görüşme Tasarımı)

¨ Danışanın Tıkanıklarında Olasılıklarını Artırmak

¨ Koçların Yaptığı Hatalar

¨ Yeni Koçların Kırılma Noktaları

¨ Usta Koç ve Yeni Koç Farkı

¨ Koçun Koçluk ve Mentorluk Alması

¨ Koçluk Etiği

¨ Koçun Kendini Tanıtması ve Pazarlaması

· Modülün Kazandırdıkları: Katılımcılar;

¨ Koçluğu sistem bütünlüğü içinde içselleştirir.

¨ Koçluk araçlarını yapılandırmadan ve düşünmeden ahenkli bir şekilde kullanmayı öğrenir.

¨ Koçun kendisini nasıl tanıtacağını öğrenir.

5. MODÜL: YÖNETİCİNİN DÜNYASI

· Modülün Özü: “Çok söyleyen değil çok iş yapan yöneticiye muhtaçsınız”. Hz. Ömer

· Modülün Süresi: 16 saat

· Modülün Amacı:

¨ Liderlik tiplerini tanıtmak.

¨ Durumsal liderlik tipinin koçlukta bir araç olarak nasıl kullanılacağını anlatmak.

¨ Koçvari liderliği anlatırken kurumsal bağlamda yöneticilere nasıl koçluk yapılacağını ifade etmek.

¨ Sponsorluk anlaşmaları konusunda bilgi vermek.

· Modülün İçeriği

¨ Yönetici Koçluğu ve Yönetici Koçluğu ile Bireysel Koçluk Arasındaki Fark Nedir?

¨ Yönetici ile Lider Arasındaki Farklar

¨ Kimlerden Lider Olmaz

¨ Güçlü Liderin Yetkinlikleri

¨ Ölümcül Yönetici Hataları

¨ Takdirin Önemi

¨ Yöneticinin Motivasyon Araçları

¨ Bireylerden Takım Yapmak

¨ İkiyüzlü Lider

¨ Liderlik Çarkı

¨ Algı Yönetimi

¨ Kişisel SWOT

¨ GROW

¨ Davranış Değiştirmek

¨ ÖZGAYE Hedefler ve Hedef Yönetimi

· Modülün Kazandırdıkları:

¨ Yöneticilikten liderliğe giden yolu inşa etmeyi öğrenir.

¨ Durumsal liderliği içselleştirir.

¨ Bir lider olarak takımı koçvari yönetmeyi öğrenir.

¨ Bir yönetici koçu olarak kariyer, performans koçluğu yaparken yöneticilerin tıkanıklarının ve çözüm yöntemlerinin farkına varmasını sağlar.

SÜPERVİZYON

· Özü: “Bir konser çıkışında ünlü kemancı Fritz Kreisler'in bir hayranı ona doğru koşarak coşkuyla: "Sizin kadar güzel çalabilmek için bütün hayatımı verirdim." der. Kreisler cevap verir: "Ben verdim." yaşam bir serüvendir hazır bir reçete değil.” Bernard Shaw

· Süresi: 10 saat

· Amacı:

¨ Yeni koçların deneyimlerini artırmak.

¨ Yaptıkları seanslara geri bildirim vermek.

· İçeriği:

¨ Katılımcıların birbirine gerçek gündemler üzerinden yaptığı koçluklara geri bildirim vermek.

¨ Katılımcıların gerçek bir danışana yaptığı koçluğun ses kaydına geri bildirim vermek.

· Kazandırdıkları: Katılımcılar;

¨ Gerçek gündemler üzerinden yaptıkları koçluğa verilen geri bildirimlerle geliştirmeleri gereken ve güçlü yanları öğrenir.

¨ Deneyimlerini artırır.

Başvuru Yap